ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 01/03/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
401พระมงคลธรรมวัฒน์ (ทองดี)404พระมงคลธรรมวัฒน์ (ทองดี)6,000.00
402นายพิศ สายสงเคราะห์405นายพิศ สายสงเคราะห์2,000.00
403กรมทหารราบที่ 11406กรมทหารราบที่ 112,500.00
404อศจ.ทบ.รุ่นที่ 59/25 (สัตตวัคคีย์)407อศจ.ทบ.รุ่นที่ 59/25 (สัตตวัคคีย์)1,700.00
405พระมหาคำเตียง กิตติสัมปันโน408พระมหาคำเตียง กิตติสัมปันโน1,000.00
406กรมการทหารสื่อสาร409กรมการทหารสื่อสาร10,000.00
407พระวุฒิสารโสภณ410พระวุฒิสารโสภณ500.00
408พระมหาจันทร์ จันทูปโม411พระมหาจันทร์ จันทูปโม500.00
409พระครูสังฆกิจจารักษ์412พระครูสังฆกิจจารักษ์500.00
410พระมหาอภิชาติ อภิขาต (พระครูธรรมคุต)413พระมหาอภิชาติ อภิขาต (พระครูธรรมคุต)1,000.00
411พระครูพิเศษสราวุฒิ414พระครูพิเศษสราวุฒิ300.00
412พระยุทธนา415พระยุทธนา300.00
413พระมหาประสาร416พระมหาประสาร10,100.00
414พระมหาวรยัญ417พระมหาวรยัญ200.00
415พระอนุพงษ์ อนุวังโส418พระอนุพงษ์ อนุวังโส200.00
416พันเอก ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา419พันเอก ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา1,000.00
417กองพลที่ 1 รักษาพระองค์420กองพลที่ 1 รักษาพระองค์9,459.00
418พันเอก เกษม อากาศวิภาต421พันเอก เกษม อากาศวิภาต2,000.00
419แผนกการตรวจรายการสถานี ททบ.5422แผนกการตรวจรายการสถานี ททบ.51,000.00
420ประวิทย์ คูเกษมกิจ (อั่วฮะฮวด)423ประวิทย์ คูเกษมกิจ (อั่วฮะฮวด)5,000.00
421โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า424โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า2,000.00
422พันเอก วิเศษ เชียวชิตบุญ425พันเอก วิเศษ เชียวชิตบุญ680.00
423พลตรี ธีระ - คุณศรีสุนันท์ เทพวัลย์426พลตรี ธีระ - คุณศรีสุนันท์ เทพวัลย์3,000.00
424โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ยศ.ทบ427โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ยศ.ทบ1,800.00
425คุณจรินทร์ วงศ์พัฒนางกูร428คุณจรินทร์ วงศ์พัฒนางกูร2,000.00
426พระราชวรเมธาจารย์429พระราชวรเมธาจารย์2,000.00
427พระครูอมรศัพท์430พระครูอมรศัพท์1,300.00
428คณะปฏิบัติธรรมในพรรษา ทบ. รุ่นที่ 1/42431คณะปฏิบัติธรรมในพรรษา ทบ. รุ่นที่ 1/425,000.00
429พระมหาพรมณี ฉฬภิญโญ432พระมหาพรมณี ฉฬภิญโญ1,000.00
430ร้อยเอก สุภาพ สุภูตะโยธิน433ร้อยเอก สุภาพ สุภูตะโยธิน2,000.00
431คณะปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันในพรรษา ทบ.434คณะปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันในพรรษา ทบ.5,000.00
432กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕435พ.อ.วีระ ศรแก้ว300.00
433เรือนจำกลางขอนแก่น436พ.อ.วีระ ศรแก้ว400.00
434พันเอก ช่วง บุญโยธา437พันเอก ช่วง บุญโยธา500.00
435ร้อยเอก นาวินทร์ ขจรยศ438ร้อยเอก นาวินทร์ ขจรยศ1,000.00
436พันตรี สุทัศน์ ไวยปีติ439พันตรี สุทัศน์ ไวยปีติ12,020.00
437เรือนจำกลางชลบุรี440เรือนจำกลางชลบุรี130.00
438ร้อยตรี ขวัญชัย ชื่นใจ441ร้อยตรี ขวัญชัย ชื่นใจ1,300.00
439พันตรี เสน่ห์ - นภารัตน์ เขียวมณี442พันตรี เสน่ห์ - นภารัตน์ เขียวมณี1,300.00
440พันตรี จวน วรรณจันทร์443พันตรี จวน วรรณจันทร์1,000.00
441พันโท ประชุม สุขสำราญ444พันโท ประชุม สุขสำราญ1,300.00
442พันเอก บรรพต ไชยูปถัมภ์445พันเอก บรรพต ไชยูปถัมภ์1,000.00
443พลตรี บุลฤทธิ์ - คุณดาวัลย์ เจริญราช446พลตรี บุลฤทธิ์ - คุณดาวัลย์ เจริญราช20,000.00
444นาย ชู ชรากาหมุด447นาย ชู ชรากาหมุด300.00
445พันตรี พุทธิพงศ์ แสงจันทร์448พันตรี พุทธิพงศ์ แสงจันทร์1,000.00
446จ่าสิบเอก อ่อนตา อ่อนวิจารณ์449จ่าสิบเอก อ่อนตา อ่อนวิจารณ์100.00
447จ่าสิบเอก สุรจิต สีห่มจันทร์450จ่าสิบเอก สุรจิต สีห่มจันทร์300.00
448ร.อ. สุวรรณ แสงแก้ว451สิบเอก สุวรรณ แสงแก้ว480.00
449สิบเอก ธีรวัฒน์ รองหานาม452สิบเอก ธีรวัฒน์ รองหานาม100.00
450สิบเอก ทวี ละพิมพ์453สิบเอก ทวี ละพิมพ์100.00

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: