ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
351นายอุทัย ชมกลาง353นายอุทัย ชมกลาง1,700.00
352นางสาวสุรางค์ มังคะลา354นางสาวสุรางค์ มังคะลา4,000.00
353พันเอก เลื่อน สุนทรเศวต355พันเอก เลื่อน สุนทรเศวต3,000.00
354นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ 4356นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ 41,500.00
355พันเอก สมภพ รุ่งทอง357พันเอก สมภพ รุ่งทอง1,500.00
356พันโท ศิลปชัย ขันทอง358พันโท ศิลปชัย ขันทอง200.00
357พันโท ศรัณยภูมิ ผู้พึ่ง359พันโท ศรัณยภูมิ ผู้พึ่ง3,300.00
358พันตรี มนูญ- คุณกนกดารา เรืองบุญศรี360พันตรี มนูญ- คุณกนกดารา เรืองบุญศรี2,321.00
359ด.ช.กิตติมินทร์ เรืองบุญศรี361ด.ช.กิตติมินทร์ เรืองบุญศรี721.00
360อศจ.ทบ.รุ่นที่ 69/35362อศจ.ทบ.รุ่นที่ 69/3512,754.00
361พระมหาธงชัย กิตติวุฑโฒ363พระมหาธงชัย กิตติวุฑโฒ200.00
362พลเอก มนัส อร่ามศรี364พลเอก มนัส อร่ามศรี900.00
363พันเอก ธนินทร์ วัชรเกื้อ365พันเอก ธนินทร์ วัชรเกื้อ700.00
364ร.อ.อมรชัย ลือชา366ร.อ.อมรชัย ลือชา400.00
365พลโท สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ367พลโท สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ2,600.00
366ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี368ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี600.00
367พ.ท.หญิง สุวนิตย์ ชาวเมือง369พ.ท.หญิง สุวนิตย์ ชาวเมือง2,700.00
368พันโท สังเวียร - วลัยพร เบาะเปลี่ยน371พันโท สังเวียร - วลัยพร เบาะเปลี่ยน4,250.00
369พันเอก อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา372พันเอก อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา1,000.00
370พระมหาสุภีร์ ฐิตเมโธ373พระมหาสุภีร์ ฐิตเมโธ100.00
371พลโท ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์374พลโท ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์600.00
372พระครูสังฆรักษ์วัลลภ มุนิสสโร375พระครูสังฆรักษ์วัลลภ มุนิสสโร750.00
373อภส.376อภส.500.00
374อาจารย์แคล้ว เจริญวงศ์ (ส่ง อ.นภสร)377อาจารย์แคล้ว เจริญวงศ์ (ส่ง อ.นภสร)1,000.00
375พันเอก สำราญ- ละมัย ก้านพลูกลาง378พันเอก สำราญ- ละมัย ก้านพลูกลาง500.00
376พันตรี ไพโรจน์ พนารินทร์379พันตรี ไพโรจน์ พนารินทร์26,900.00
377จ.ส.อ.หญิง สุนันทา บุญสม380จ.ส.อ.หญิง สุนันทา บุญสม253.00
378พลตรี สมพร สุธีพันธุ์นุวัตร ผอ.กอศจ.กร.ทบ.381พลตรี สมพร สุธีพันธุ์นุวัตร ผอ.กอศจ.กร.ทบ.3,000.00
379พลตรี สมพงษ์ ถิ่นทวี382พันตรี สมพงษ์ ถิ่นทวี5,220.00
380ร.ต.สมหมาย หรรษา383ร.ต.สมหมาย หรรษา200.00
381พันตรี ไชโย นามนนท์384พันตรี ไชโย นามนนท์500.00
382นิพนธ์-ประมวล- ศีลวุฒิ พิมเสน385นิพนธ์-ประมวล- ศีลวุฒิ พิมเสน999.00
383นายเที่ยง ทิพชัย386นายเที่ยง ทิพชัย200.00
384พระญาณโพธิ387พระญาณโพธิ1,000.00
385พันเอก ไชยนาจ - ไพรัตน์ ญาติฉิมพลี388พันเอก ไชยนาจ - ไพรัตน์ ญาติฉิมพลี3,300.00
386พันโท ต่อพรต เจนการ389พันโท ต่อพรต เจนการ2,000.00
387พลเอก อิสระพงศ์- แพทย์หญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี390พลเอก อิสระพงศ์- แพทย์หญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี900.00
388พ.อ.อ.วิชัย ศรีเคลือบ391พ.อ.อ.วิชัย ศรีเคลือบ200.00
389นายไพรัช-วารุณี ศรีเคลือบ392นายไพรัช-วารุณี ศรีเคลือบ200.00
390นายเชิดชัย-บุศรา สุรวัฒนชัย (ศรีเคลือบ)393นายเชิดชัย-บุศรา สุรวัฒนชัย (ศรีเคลือบ)200.00
391สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโร)394สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโร)10,000.00
392พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ)395พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ)55,000.00
393พันเอก สานิต เทพวัลย์396พันเอก สานิต เทพวัลย์1,000.00
394พันเอก ณรงค์ฤทธิ์-คุณสมถวิล-น.ส.อสมา ป้อมสูง397พันเอก ณรงค์ฤทธิ์-คุณสมถวิล-น.ส.อสมา ป้อมสูง9,000.00
395พระครูไพโรจนาภรณ์398พระครูไพโรจนาภรณ์1,000.00
396พลเอก ยงยุทธ ยุทธการบัญชา399พระครูไพโรจนาภรณ์10,000.00
397พระธรรมปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม400พระธรรมปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม10,000.00
398พลเอก ปรีชา- คุณหญิงวนิดา-ร.อ.ฐิติรัตน์-นายรพิพัฒน401พลเอก ปรีชา- คุณหญิงวนิดา-ร.อ.ฐิติรัตน์-นายรพิพัฒน10,000.00
399พิศณี-ชุลีวัน-พัชราภรณ์-เรณู402พิศณี-ชุลีวัน-พัชราภรณ์-เรณู600.00
400พระราชสุมนต์มุนี403พระราชสุมนต์มุนี11,000.00