ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
301นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 30303นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 301,710.00
302กรมการทหารช่าง และ จทบ.ราชบุรี304กรมการทหารช่าง และ จทบ.ราชบุรี5,000.00
303นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 31305นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 311,050.00
304ห้องสมุดวิทยาลัยพายัพ306ห้องสมุดวิทยาลัยพายัพ100.00
305นางแส มุทิตานนท์ (อุบาสิกาสิน ฉิ่นโภคะ)307นางแส มุทิตานนท์ (อุบาสิกาสิน ฉิ่นโภคะ)1,500.00
306คุณตุ่ม (อุบาสิกาสิน ฉิ่นโภคะ)308คุณตุ่ม (อุบาสิกาสิน ฉิ่นโภคะ)100.00
307พระครูพุทธศาสน์สุตคุณ309พระครูพุทธศาสน์สุตคุณ25.00
308น.อ.หยด - ขันทอง ขจรยศ310น.อ.หยด - ขันทอง ขจรยศ1,000.00
309นางอุทร กลั่นความดี311นางอุทร กลั่นความดี1,500.00
310ศิษย์เหก่า ร.ร.จปร.ในเขต จทบ.ราบบุรี312ศิษย์เหก่า ร.ร.จปร.ในเขต จทบ.ราบบุรี1,000.00
311สนส.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 32313สนส.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 32755.00
312นร.ศพอ.ยศ.ทบ. (ปีการศึกษา 2526)314นร.ศพอ.ยศ.ทบ. (ปีการศึกษา 2526)1,265.00
313พันเอก ชัยกร ธรรมชัยปรากร315พันเอก ชัยกร ธรรมชัยปรากร1,500.00
314พันเอก บัณฑิต นันทเสนา316พันเอก บัณฑิต นันทเสนา2,500.00
315ดร.บรรจบ บรรณรุจิ317ดร.บรรจบ บรรณรุจิ200.00
316สกุลนพชินวงศ์ (พ.อ.วิจิตร นพชินวงศ์)318สกุลนพชินวงศ์ (พ.อ.วิจิตร นพชินวงศ์)3,000.00
317พันโท สุรพล สุริยานุภาพ319พันโท สุรพล สุริยานุภาพ2,100.00
318พันโท ธีรภัทร์ วงศ์จำปา320พันโท ธีรภัทร์ วงศ์จำปา200.00
319พระมหาสุทัศน์ สุทัสสโน321พระมหาสุทัศน์ สุทัสสโน100.00
320นายสุขพัฒน์ ทองเพ็ง322นายสุขพัฒน์ ทองเพ็ง1,000.00
321พันเอก ถนอม ป้อมสุวรรณ323พันเอก ถนอม ป้อมสุวรรณ500.00
322นางตลับ อินแดง324นางตลับ อินแดง500.00
323อศจ.ทบ.รุ่นที่ 60/28325อศจ.ทบ.รุ่นที่ 60/28300.00
324อศจ.ทบ.รุ่นที่ 57/25326อศจ.ทบ.รุ่นที่ 57/25990.00
325พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร327พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร792.00
326นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 1328นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 13,000.00
327ศูนย์ส่งเสริมและวิจัยพระพุทธศาสนา329ศูนย์ส่งเสริมและวิจัยพระพุทธศาสนา538.50
328พลโท เชษฐ์ คงศักดิ์330พลโท เชษฐ์ คงศักดิ์150.00
329พระครูศรีพรหมโสภิต331พระครูศรีพรหมโสภิต500.00
330พันโท มาลัย เมฆชุ่ม332พันโท มาลัย เมฆชุ่ม5,560.00
331พันตรี ถาวร โผนชนะ333พันตรี ถาวร โผนชนะ100.00
332จ.ส.อ.ประสิทธิ์ สายสินธุ์334จ.ส.อ.ประสิทธิ์ สายสินธุ์100.00
333คุณพ่อมหาดี สังกิตติวรรณ335คุณพ่อมหาดี สังกิตติวรรณ10,000.00
334ภูมิภักดี (พ.อ.สมชย ภูมีภักดี)336ภูมิภักดี (พ.อ.สมชย ภูมีภักดี)1,000.00
335นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 39337นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 391,500.00
336คุณสุวิดา สว่างโรจน์338คุณสุวิดา สว่างโรจน์15,000.00
337นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 2339นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ 22,300.00
338พันเอก บุญชู ศรีเคลือบ340พันเอก บุญชู ศรีเคลือบ7,699.00
339น.อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ341น.อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ500.00
340น.ส.พิสมัย บุญอยู่342น.ส.พิสมัย บุญอยู่300.00
341คุณทองหล่อ อินทรวิชัย343คุณทองหล่อ อินทรวิชัย200.00
342คุณสุภา บุญอยู่344คุณสุภา บุญอยู่100.00
343คุณบัวเพชร ไชยม้ง345คุณบัวเพชร ไชยม้ง100.00
344พลตรี ปัญญา วิวัฒนชาต346พลตรี ปัญญา วิวัฒนชาต6,000.00
345นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 41347นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 412,040.00
346พันเอก (พ) วีระ คุ้มญาติ348พันเอก (พ) วีระ คุ้มญาติ2,800.00
347นายอินทร์- นางวุ่น ชัยภูมิ (ผู้ตั้งทุน พ.อ.เกื้อ)349นายอินทร์- นางวุ่น ชัยภูมิ (ผู้ตั้งทุน พ.อ.เกื้อ)4,000.00
348จ.ส.อ.สุรศักดิ์ พิมพ์ศรีจันทร์350จ.ส.อ.สุรศักดิ์ พิมพ์ศรีจันทร์350.00
349พันโท เทพ - วรวรรณ นันตา351พันโท เทพ - วรวรรณ นันตา4,000.00
350สุชาตะนันท์ (พ.ท.อภิรมณ์ สุชาตะนันท์)352สุชาตะนันท์ (พ.ท.อภิรมณ์ สุชาตะนันท์)2,800.00