ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
251พันโท ชาคริต ปะระมัสโส253พันโท ชาคริต ปะระมัสโส600.00
252นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 24254นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 243,399.00
253นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 25255นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 252,925.00
254คุณสวัสดิ์ อุ่นเจริญ256คุณสวัสดิ์ อุ่นเจริญ1,060.00
255พลตรี สนัด แก้วมงคล257พลตรี สนัด แก้วมงคล100.00
256พันตรี บุญมา ขันธุลา258พันตรี บุญมา ขันธุลา1,000.00
257พลตรี รบ รักเรียน259พลตรี รบ รักเรียน300.00
258พลเอก ปิ่น ธรรมศรี260พลเอก ปิ่น ธรรมศรี4,000.00
259อุบาสิกา ปลิว วนะภูติ261อุบาสิกา ปลิว วนะภูติ700.00
260นางสาวผล กิตติพงษ์262นางสาวผล กิตติพงษ์800.00
261พันเอก หญิง อารัญญา วงศ์คำมา263พันเอก หญิง อารัญญา วงศ์คำมา500.00
262พระเทพญาณมุนี264พระเทพญาณมุนี100.00
263พระศรีธรรมมานุศาสตร์265พระศรีธรรมมานุศาสตร์100.00
264พระเพทสุเมธี266พระเพทสุเมธี100.00
265พระครูวิสุทธิสมณวัตร (มรณภาพแล้ว)267พระครูวิสุทธิสมณวัตร (มรณภาพแล้ว)100.00
266พระครูอุดมธรรมวาที268พระครูอุดมธรรมวาที100.00
267พระครูมงคลสิทธิการย์269พระครูมงคลสิทธิการย์100.00
268พระครุศีลคุณธราจารย์270พระครุศีลคุณธราจารย์100.00
269พระเทพวิสุทธิโมลี (มรณภาพแล้ว)271พระเทพวิสุทธิโมลี (มรณภาพแล้ว)100.00
270พลตรี ถาวร ช่วยประเสริฐ272พลตรี ถาวร ช่วยประเสริฐ120.00
271นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 26273นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 262,100.00
272ทุนต่างเจ้าของ 27 ราย274นางดอกไม้ เทียนศรี733.00
273พันตรี มนูญ สุขสำราญ "ทุนนางฉันทนา เฟื่องจันทร์"275สุขสำราญ "ทุนนางฉันทนา เฟื่องจันทร์"500.00
274นายวีรยุทธ์ ศราพิพัฒน์276นายวีรยุทธ์ ศราพิพัฒน์5,000.00
275นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 27277นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 271,590.00
276พันเอก ไชยวัฒน์ วิชัยวงศ์278พันเอก ไชยวัฒน์ วิชัยวงศ์3,300.00
277พันเอก อัธยา แผ้วพาลชน279พันเอก อัธยา แผ้วพาลชน2,000.00
278พ.ท.จำเนียร - อ.วันเพ็ญ - ด.ญ.จิตติยา - ด.ช.สุรเชษ280พ.ท.จำเนียร - อ.วันเพ็ญ - ด.ญ.จิตติยา - ด.ช.สุรเชษ700.00
279คุณจรัญ ไฝจันทร์281คุณจรัญ ไฝจันทร์109.00
280พันโท ณรงค์ ครองแถว282พันโท ณรงค์ ครองแถว2,700.00
281คุณจิตตสอาด ศรียงค์283คุณจิตตสอาด ศรียงค์13,000.00
282ร.ต.ท.ผาด มัณฑนะศิริ284ร.ต.ท.ผาด มัณฑนะศิริ1,000.00
283พันเอก พิชัย ครุธเวโช285พันเอก พิชัย ครุธเวโช2,000.00
284นายประกอบชัย แซ่ปึง286นายประกอบชัย แซ่ปึง100.00
285พันเอก กิตติ สังวาลย์เงิน287พันเอก กิตติ สังวาลย์เงิน900.00
286นายสันติ บุษยพงษ์ศักดิ์288นายสันติ บุษยพงษ์ศักดิ์100.00
287นายจำนงค์ แสงสุกใส (งดส่งเอกสาร/ตีกลับ)289นายจำนงค์ แสงสุกใส (งดส่งเอกสาร/ตีกลับ)100.00
288นางสาวสง่า จีนเหนาะ290นางสาวสง่า จีนเหนาะ1,600.00
289นักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 2291นักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 21,300.00
290พระครุสมุห์วรพจน์ ขันติพโล "ทุนขันติพโล ภิกขุ"292พระครุสมุห์วรพจน์ ขันติพโล "ทุนขันติพโล ภิกขุ"22,550.00
291คุณหญิงจำลอง ทวาทศิน293คุณหญิงจำลอง ทวาทศิน17,000.00
292นายประยูร อังสโวทัย294นายประยูร อังสโวทัย100.00
293พันเอก ศตศักดิ์ มากศิริ295พันเอก ศตศักดิ์ มากศิริ1,000.00
294นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 28296นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 283,200.00
295มูลนิธิทสพลรัตน์297มูลนิธิทสพลรัตน์1,000.00
296นายสุธรรม ปุญญวัฒนะ298นายสุธรรม ปุญญวัฒนะ400.00
297พลตรี เจอ โพธิ์ศรีนาค299พลตรี เจอ โพธิ์ศรีนาค100.00
298นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 29300นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 294,529.00
299นางกิมนอย แซ่อือ301นางกิมนอย แซ่อือ360.00
300ทุนพระมงกุฏเกล้า302ทุนพระมงกุฏเกล้า13,238.50

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: