ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 23/05/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,954,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
201สมชายและเพื่อน203สมชายและเพื่อน250.00
202พันตรี วิสุทธิ์ ทองกลีบ204พันตรี วิสุทธิ์ ทองกลีบ100.00
203นางฟอง ฉลาดธัญกิจ205นางฟอง ฉลาดธัญกิจ275.00
204นายสมาน - นางชลอ ฉลาดธัญกิจ206นายสมาน - นางชลอ ฉลาดธัญกิจ125.00
205นายคง - นางแฉล้ม ฉลาดธัญกิจ207นายคง - นางแฉล้ม ฉลาดธัญกิจ125.00
206นายสนิท - นางอารมณ์ ฉลาดธัญกิจ208นายสนิท - นางอารมณ์ ฉลาดธัญกิจ125.00
207นายปรีชา - นางบุญเรือง ฉลาดธัญกิจ209นายปรีชา - นางบุญเรือง ฉลาดธัญกิจ125.00
208พระครูรัตนภูมิพิจารณ์210พระครูรัตนภูมิพิจารณ์175.00
209พันเอก บุญสม เจนใจ211พันเอก บุญสม เจนใจ3,080.00
210พลตรี จิตต์กวี เกษะโกมล212พลตรี จิตต์กวี เกษะโกมล100.00
211ดร.วัฒนา เขียววิมล213ดร.วัฒนา เขียววิมล150.00
212ร้อยตรี จำนง อุดหนุน214ร้อยตรี จำนง อุดหนุน37,400.00
213จ.ส.อ.หญิง สาลี่ มัคผล215จ.ส.อ.หญิง สาลี่ มัคผล3,319.00
214ร้อยตรี อำไพ วิจิตรเวชการ216ร้อยตรี อำไพ วิจิตรเวชการ1,200.00
215นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 20217นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 201,885.00
216นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 21218นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 211,745.00
217คุณจำลอง บุณยรักษ์219คุณจำลอง บุณยรักษ์700.00
218พลเอก เหรียญ ดิษฐบรรจง220พลเอก เหรียญ ดิษฐบรรจง600.00
219พระครูประพัฒน์ธรรมคุณ221พระครูประพัฒน์ธรรมคุณ1,030.00
220นายแสวง ศูนย์กลาง222นายแสวง ศูนย์กลาง200.00
221นางแหวน หลงสมบูญ223นางแหวน หลงสมบูญ100.00
222พันเอก ทองพิมพ์ สุวรรณศรี224พันเอก ทองพิมพ์ สุวรรณศรี1,160.00
223พันเอก ลือ ศรีปุนะเดช225พันเอก ลือ ศรีปุนะเดช1,450.00
224คณะ นทน.หลักสูตรนายทหาร อศจ. รุ่นที่ 2226คณะ นทน.หลักสูตรนายทหาร อศจ. รุ่นที่ 21,600.00
225พันโท บุญสนอง ยิ้มแย้ม227พันโท บุญสนอง ยิ้มแย้ม500.00
226พ.ต.ต.ปกรณ์ กรองทอง228พ.ต.ต.ปกรณ์ กรองทอง100.00
227นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 22229นสน.ร.ร. การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 222,867.00
228พันเอก ชอบ อินทฤทธิ์230พันเอก ชอบ อินทฤทธิ์8,000.00
229พระครูจิรวัตรสังวร (พระมหาแฉล้ม )231พระครูจิรวัตรสังวร (พระมหาแฉล้ม )270.00
230พันเอก ทองขาว พ่วงรอดพันธ์232พันเอก ทองขาว พ่วงรอดพันธ์2,100.00
231คุณเกศรินทร์ สุทธิไสย233คุณเกศรินทร์ สุทธิไสย50.00
232พลโท ผาด ตระกูลดิษฐ์234พลโท ผาด ตระกูลดิษฐ์2,000.00
233พันโท หญิงนิภาภรณ์ สวนสำเริง235พันโท หญิงนิภาภรณ์ สวนสำเริง200.00
234นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 23236นสน.ร.ร.การศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 232,881.00
235นายโชติ คัมภิรานนท์237นายโชติ คัมภิรานนท์25.00
236นายณรงค์ กล่องสั่งสอน238นายณรงค์ กล่องสั่งสอน25.00
237นายสมบัติ เจริญกุล239นายสมบัติ เจริญกุล25.00
238นายธัมมา อารีราษฎร์240นายธัมมา อารีราษฎร์30.00
239พันเอก ประสงค์ จันทวินิจ241พันเอก ประสงค์ จันทวินิจ600.00
240พันตรี เกรียงไกร เทพนิมิตร242พันตรี เกรียงไกร เทพนิมิตร800.00
241คุณลุงอนันต์ - คุณป้าจู บัวศรี243คุณลุงอนันต์ - คุณป้าจู บัวศรี4,500.00
242ร้อยเอก แสวง มาระภูมิ244ร้อยเอก แสวง มาระภูมิ444.00
243ขรก.ขั้นประทวน - ลูกจ้าง ทบ. หลักสูตรความมั่นคง245ขรก.ขั้นประทวน - ลูกจ้าง ทบ. หลักสูตรความมั่นคง1,033.00
244จ.ส.อ.หญิง ยุพร สอนซื่อ246จ.ส.อ.หญิง ยุพร สอนซื่อ700.00
245จ.ส.อ.หญิง สว่าง อบเชย247จ.ส.อ.หญิง สว่าง อบเชย25.00
246ร.ร. เตรียมอุดมฯ เปร็งวิสุทราธิบดี ครูใหญ่สมชาย248ร.ร. เตรียมอุดมฯ เปร็งวิสุทราธิบดี ครูใหญ่สมชาย300.00
247พันเอก (พ) ชัชวาล พงษ์แพทย์249พันเอก (พ) ชัชวาล พงษ์แพทย์1,800.00
248พันเอก บัวทอง - ชวนพิศ ประสานเนตร250พันเอก บัวทอง - ชวนพิศ ประสานเนตร1,500.00
249นายสันติเทพ ศิลปบรรเลง251นายสันติเทพ ศิลปบรรเลง100.00
250ร้อยเอก สุริยะ เบื้องกลาง252ร้อยเอก สุริยะ เบื้องกลาง300.00