ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
151พันเอกหลวงพิเนตรยุทธศิลป์153พันเอกหลวงพิเนตรยุทธศิลป์100.00
152นาวาอากาศโท อุทัย สังเนตร154นาวาอากาศโท อุทัย สังเนตร225.00
153กองทัพภาพที่ ๒155กองทัพภาพที่ ๒4,000.00
154พระครูสุนทรธรรมกิจ156พระครูสุนทรธรรมกิจ1,350.00
155พระครูศรีกาญจนาภรณ์157พระครูศรีกาญจนาภรณ์100.00
156คุณพรรณี ติณณารมย์158คุณพรรณี ติณณารมย์675.00
157พันตรี มนุญ สุขสำราญ159พันตรี มนุญ สุขสำราญ3,000.00
158นางศรีพรรณ ศิริบุญมา160นางศรีพรรณ ศิริบุญมา200.00
159หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ161หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ1,000.00
160นายเปรื่อง สุขไกวรี162นายเปรื่อง สุขไกวรี50.00
161กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗163กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗2,000.00
162พระอ๊อค สคารโว164พระอ๊อค สคารโว80.00
163พระครูพินิจโสภณ165พระครูพินิจโสภณ500.00
164กรมทหารราบที่ ๑๗166กรมทหารราบที่ ๑๗500.00
165นายเนี่ยม - นางกี๋ ูเกิด (พ.อ.อรุณ นิลสุวรรณ)167พ.อ.อรุณ นิลสุวรรณ2,000.00
166พันโท เลื่อน ชุนทอง168พันโท เลื่อน ชุนทอง930.00
167พระสมาน สุมโน169พระสมาน สุมโน80.00
168พันเอก สุรัส โสภาค170พันเอก สุรัส โสภาค3,300.00
169พันเอก สิริ คงอยู่171พันเอก สิริ คงอยู่2,250.00
170พันโท อ่อน แย้งยิ่งวิทย์172พันโท อ่อน แย้งยิ่งวิทย์100.00
171พระเทพคุณาภรณ์173พระเทพคุณาภรณ์2,500.00
172ห้องสมุดโรงเรียนพิพัฒนา174ห้องสมุดโรงเรียนพิพัฒนา75.00
173ห้องสมุดวิทยาลัยครูนครสวรรค์175ห้องสมุดวิทยาลัยครูนครสวรรค์81.00
174นายวิชัย จินตแสวง176นายวิชัย จินตแสวง100.00
175พลตรี อรัญ มุญจนพงษ์177พลตรี อรัญ มุญจนพงษ์150.00
176พลตรี อุทาร สนิทวงศ์178พลตรี อุทาร สนิทวงศ์100.00
177ร้อยตรี เจียม สุขขี179ร้อยตรี เจียม สุขขี225.00
178ร้อยเอก สมคิด สวยล้ำ180ร้อยเอก สมคิด สวยล้ำ300.00
179พันตรี วิสิทธิ์ วิไลวงศ์181พันตรี วิสิทธิ์ วิไลวงศ์2,100.00
180จ่าสิบเอก หรีด กรึมขุนทด182จ่าสิบเอก หรีด กรึมขุนทด180.00
181พันโท เคี่ยม แก่นสม183พันโท เคี่ยม แก่นสม2,100.00
182พันตรี จอม วงสาริยณรงค์184พันตรี จอม วงสาริยณรงค์1,370.00
183หลักสูตรพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 16/42185หลักสูตรพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 16/421,080.00
184น.ท.พูลชัย บุญปก186น.ท.พูลชัย บุญปก125.00
185นายกฤษณ์ ทรัพย์กลาง187นายกฤษณ์ ทรัพย์กลาง435.00
186พระครุวินัยธรรมเจริญ188พระครุวินัยธรรมเจริญ200.00
187พันโท เชื้อ พรรณดี189พันโท เชื้อ พรรณดี150.00
188พันโท สถาพร นิลโฉม (ถึงแก่กรรม) ปี 2542190พันโท สถาพร นิลโฉม2,350.00
189พันเอก อัมพร กิตติโยธิน191พันเอก อัมพร กิตติโยธิน500.00
190คุณแป้งร่ำ รักเสนาะ192คุณแป้งร่ำ รักเสนาะ1,600.00
191นางสาวอรพรรณ โสภาติรัตน์193นางสาวอรพรรณ โสภาติรัตน์100.00
192นายปุ่น ยูนิพันธ์194นายปุ่น ยูนิพันธ์100.00
193พันโท สนั่น อินทวงศ์195พันโท สนั่น อินทวงศ์3,700.00
194พันโท สุรินทร์ พัฒนศิริ196พันโท สุรินทร์ พัฒนศิริ200.00
195คุณสุมน เครือพาณิช197คุณสุมน เครือพาณิช100.00
196พลอากาศตรี ประสาน สีลาลัย198พลอากาศตรี ประสาน สีลาลัย1,000.00
197พันเอก มานัส อัมรินทร์199พันเอก มานัส อัมรินทร์2,100.00
198พันโท เฉลิม อัศวเสนา200พันโท เฉลิม อัศวเสนา50.00
199พลตรี ยงยุทธ์ กุลตัณฑ์201พลตรี ยงยุทธ์ กุลตัณฑ์200.00
200คณะ อศจ.ทอ. (ปี 43 )202คณะ อศจ.ทอ. (ปี 43 )1,420.00

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: