ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
101พันโท พงษ์ศักดิ์ สุนทรวุมิโชต102พันโท พงษ์ศักดิ์ สุนทรวุมิโชต600.00
102พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก103พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก500.00
103พลเอก อัมพร แก้วกำพล104พลเอก อัมพร แก้วกำพล1,148.00
104พันตรี ประยุทธ์ หลงสมบูรณ์105พันตรี ประยุทธ์ หลงสมบูรณ์1,823.00
105พระสมุทรธรรมภาณี106พระสมุทรธรรมภาณี500.00
106มณฑลทหารบกที่ ๒๓107พ.อ.นิยต พันธุโอสถและข้าราชการ500.00
107พันเอก บรรจบ อัครเสนา108พันเอก บรรจบ อัครเสนา200.00
108นายปรีชา ลุประสงค์109นายปรีชา ลุประสงค์425.00
109จ่าสิบเอก แคล้ว ชูจันทร์110จ่าสิบเอก แคล้ว ชูจันทร์150.00
110พันโท ต่อม มุขเมือง111พันโท ต่อม มุขเมือง100.00
111พลเอก สิทธิ จิรโรจน์112พลเอก สิทธิ จิรโรจน์1,250.00
112จังหวัดทหารบกตาก113จังหวัดทหารบกตาก1,500.00
113พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร114พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร200.00
114นายฉ่ำ กันฟัก115นายฉ่ำ กันฟัก900.00
115พระครูไพโรจน์อรัญญคุณ116พระครูไพโรจน์อรัญญคุณ500.00
116พันเอก สุรินทร์ ศรีวงษา117พันเอก สุรินทร์ ศรีวงษา2,700.00
117พันเอก สังวาลย์ โสภาพันธุ์118พันเอก สังวาลย์ โสภาพันธุ์2,400.00
118พลเอก บุญเสริม อายุวัฒน์119พลเอก บุญเสริม อายุวัฒน์2,600.00
119ม.ร.ว. สดศรี เกษมศรี120ม.ร.ว. สดศรี เกษมศรี400.00
120พลตรี อาจสุระ รุมาคม121พลตรี อาจสุระ รุมาคม100.00
121พระครูสันติวีราภรณ์122พระครูสันติวีราภรณ์100.00
122นายดวงรัชฎ์ ศศะนาวิน123นายดวงรัชฎ์ ศศะนาวิน100.00
123นายสมบุญ กฤษณามระ124นายสมบุญ กฤษณามระ400.00
124หลวงห้าวหาญพล125หลวงห้าวหาญพล2,531.51
125พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ126พลเอก ฉลาด หิรัญศิริ150.00
126พลตรี ชาตรี รุธิรวัฒน์127พลตรี ชาตรี รุธิรวัฒน์100.00
127อาจารย์บังอร เสตนนท์128อาจารย์บังอร เสตนนท์200.00
128พันเอก จรวย นิ่มดิษฐ์129พันเอก จรวย นิ่มดิษฐ์2,200.00
129นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์130นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์200.00
130จ่าสิบเอก จอน ดีหมื่นไวย131จ่าสิบเอก จอน ดีหมื่นไวย100.00
131พระบุญเย็น ปุญญสุธมฺโม132พระบุญเย็น ปุญญสุธมฺโม900.00
132พระครูสรีวรพินิจ133พระครูสรีวรพินิจ400.00
133พันเอก พีระ ฉลาดธัญกิจ134พันเอก พีระ ฉลาดธัญกิจ4,000.00
134จ่าสิบเอก นพรัตน์ กลิ่นอุบล135จ่าสิบเอก นพรัตน์ กลิ่นอุบล100.00
135นายประมวล สัลละพันธ์136นายประมวล สัลละพันธ์100.00
136พันเอก ประเสริฐ หนูหอม137พันเอก ประเสริฐ หนูหอม3,939.00
137นายวัฒนา อัศวกุล138นายวัฒนา อัศวกุล100.00
138นายยอก หุวะนันทน์139นายยอก หุวะนันทน์100.00
139นายอำนวย ฉานทอง140นายอำนวย ฉานทอง600.00
140อาจารย์ บวรศรี ยามาดัน141อาจารย์ บวรศรี ยามาดัน100.00
141อาจารย์วีรินี ติสสระ142อาจารย์วีรินี ติสสระ1,200.00
142พันโท ยอด แตงรัตนา144พันโท ยอด แตงรัตนา11,500.00
143พันโท สำอางค์ บุณยะส่ง145พันโท สำอางค์ บุณยะส่ง550.00
144ดาบตำรวจ กำพล นวลขจี146ดาบตำรวจ กำพล นวลขจี425.00
145พระภิกษุ หม่อมหลวงดำรัส อิศรางกูรฯ147พระภิกษุ หม่อมหลวงดำรัส อิศรางกูรฯ400.00
146นายชนิตร์ สนธิสว่าง148นายชนิตร์ สนธิสว่าง100.00
147พันเอก อนันต์ มหาทรัพย์149พันเอก อนันต์ มหาทรัพย์400.00
148นาวาอากาศเอก น้าว นาคศรีรุ้ง150นาวาอากาศเอก น้าว นาคศรีรุ้ง100.00
149นาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ ฉิมบรรเทิง151นาวาอากาศเอก กิตติศักดิ์ ฉิมบรรเทิง135.00
150พันตำรวจโท ผจญ ปัญญาประเสริฐ152พันตำรวจโท ผจญ ปัญญาประเสริฐ25.00