ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
51พันเอก ปิ่น มุทุกันต์51พันเอก ปิ่น มุทุกันต์13,570.00
52มณฑลทหารบกที่ ๑๓52มณฑลทหารบกที่ ๑๓1,000.00
53ร้อยตรี สุรชัย ละคร53ร้อยตรี สุรชัย ละคร100.00
54คณะ อศจ.พล.อสส.เวียดนาม ผลัดที่ ๒54คณะ อศจ.พล.อสส.เวียดนาม ผลัดที่ ๒200.00
55นายมณี รุ่งเรืองธรรม55นายมณี รุ่งเรืองธรรม2,100.00
56นายอภิวันทย์56นายอภิวันทย์750.00
57พันเอก พิศิษฐ์ จงใจรักษ์57พันเอก พิศิษฐ์ จงใจรักษ์2,645.00
58พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฒฺฑโน58พระอาจารย์ บุญกู้ อนุวฒฺฑโน9,010.00
59นาวาอากาศเอก แย้ม ประพัฒน์ทอง59นาวาอากาศเอก แย้ม ประพัฒน์ทอง500.00
60พันเอก นวม สงวนทรัพย์60พันเอก นวม สงวนทรัพย์5,480.00
61พันเอก พร้อม โพธิศิริ61พันเอก พร้อม โพธิศิริ500.00
62คณะ อศจ. และ เสมียน อศจ.พล.อสส.เวียตนาม ผลัด ๓62คณะ อศจ. และ เสมียน อศจ.พล.อสส.เวียตนาม ผลัด ๓1,050.00
63ทายาท พันเอก แก้ว ชาญปรีชญา63ทายาท พันเอก แก้ว ชาญปรีชญา3,000.00
64คุณเต็ม วิโรจน์ศิริ64คุณเต็ม วิโรจน์ศิริ3,173.00
65อุบาสิกา สิน ฉิ่นโภคะ66อุบาสิกา สิน ฉิ่นโภคะ10,100.00
66อุบาสิกา สาย ผาสุกจิตร67อุบาสิกา สาย ผาสุกจิตร10,300.00
67เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร68เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร181,500.00
68พันเอก บุญยัง ศรีสมพงษ์69พันโท บุญยัง ศรีสมพงษ์1,599.00
69พันโท พรหมพงศ์ ศาสนธำรง70พันโท พรหมพงศ์ ศาสนธำรง100.00
70นางวัชรี คงอดิศักดิ์71นางวัชรี คงอดิศักดิ์5,000.00
71พันเอก นาค วงศ์วีระชัย72พันเอก นาค วงศ์วีระชัย3,000.00
72พันเอก อาภรณ์ ดิลกโศภณ73พันเอก อาภรณ์ ดิลกโศภณ2,000.00
73พันเอก สัมฤทธิ์ คมขำ74พันเอก สัมฤทธิ์ คมขำ3,030.00
74พันเอก ศรีสวัสดิ์ แสนพวง75พันเอก ศรีสวัสดิ์ แสนพวง8,400.00
75พันเอก บรรจง เอ็นดู76พันเอก บรรจง เอ็นดู1,900.00
76พันเอก สงวน ชินวงศ์77พันเอก สงวน ชินวงศ์2,700.00
77นางเพชรฑุรย์ วาจานนท์78นางเพชรฑุรย์ วาจานนท์125.00
78สิบโท ปราโมทย์ เอี่ยมประสิทธิ์ (พล.อสส.)79สิบโท ปราโมทย์ เอี่ยมประสิทธิ์ (พล.อสส.)100.00
79นายทองศุข ศรีโยธิน80นายทองศุข ศรีโยธิน400.00
80พันเอกหลวงสุรสิทธิสมบูรณ์81พันเอกหลวงสุรสิทธิสมบูรณ์2,200.00
81พันโท สมบูรณ์ เผือกทอง82พันโท สมบูรณ์ เผือกทอง5,825.00
82นายประสาน สิงคาลวนิช83นายประสาน สิงคาลวนิช400.00
83พันเอก ปิยภูมิ อจลพล84พันเอก ปิยภูมิ อจลพล100.00
84พันเอก นรา สวาทะทรัพย์85พันเอก นรา สวาทะทรัพย์20.00
85พลอากาศเอก หะริน หงสกุล86พลอากาศเอก หะริน หงสกุล4,500.00
86นางสมจิตต์ แดงวิจิตร87นางสมจิตต์ แดงวิจิตร400.00
87นาย เสนอ ศิลปนุรักษ์88นาย เสนอ ศิลปนุรักษ์460.00
88นายเล้ง ศรีสมวงษ์89นายเล้ง ศรีสมวงษ์500.00
89นายสนั่น ไชยสุวรรณ90นายสนั่น ไชยสุวรรณ75.00
90พระครูวิบูลจินดาภรณ์91พระครูวิบูลจินดาภรณ์1,000.00
91ร้อยเอก อดุลย์ รัตตานนท์ อุทิศ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต92ร้อยเอก อดุลย์ รัตตานนท์ อุทิศ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต700.00
92พลโท ประยูร หนุนภักดี93พลโท ประยูร หนุนภักดี100.00
93นายขันโท วงษ์ศิษฐ์94นายขันโท วงษ์ศิษฐ์400.00
94พระอธิการช่วง วิสุทโธ95พระอธิการช่วง วิสุทโธ3,000.00
95คณะ อศจ.ปี ๑๖ (ถวายสมเด็จพระสังฆราช จวน อุฏฐายี)96คณะ อศจ.ปี ๑๖ (ถวายสมเด็จพระสังฆราช จวน อุฏฐายี)695.00
96พันเอก ชูชาติ พิทักษากร97พันเอก ชูชาติ พิทักษากร700.00
97พระมหาแหร่ม อิสฺสโร98พระมหาแหร่ม อิสฺสโร300.00
98นายสุชีพ ปุญญานุภาพ99นายสุชีพ ปุญญานุภาพ500.00
99พลเอก ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค100พลเอก ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค100.00
100พระครูอมรรัตนกิจ101พระครูอมรรัตนกิจ500.00