ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 03/06/2566 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,926,980.51 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
851พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์854พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)20,000.00
852อุทยานพุทธธรรมสิกขา855ประธานมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะฯ100,000.00
853พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์856พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์500.00
854บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.857พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม9,000.00
855ทัศนีย์ รัตนเจริญทรัพย์858น.ส.ทัศนีย์ รัตนเจริญทรัพย์1,000.00
856จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว859จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว500.00