ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 23/05/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,954,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
851พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์854พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)20,000.00
852อุทยานพุทธธรรมสิกขา855ประธานมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะฯ100,000.00
853พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์856พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์500.00
854บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานบุรพาจารย์ อศจ.ทบ.857พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม9,000.00
855ทัศนีย์ รัตนเจริญทรัพย์858น.ส.ทัศนีย์ รัตนเจริญทรัพย์1,000.00
856จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว859จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ สวนแก้ว500.00
857พ.อ.บุญเลิศ ทรงเดช860พ.อ.บุญเลิศ ทรงเดช3,000.00
858กองทุน อศจ.ทบ. 104 ปี861กองทุน อศจ.ทบ. 104 ปี11,520.00
859พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสง862พ.ท.ชัชวาลย์ ถึงแสง320.00
860พ.ต. เฉลิมรัตน์ ชัยภา863พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
861พ.ต. รัตนพล ก้านเพชร864พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
862พ.ต. ชาญชัย เดือยพิมพ์865พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
863พ.ต. ธนากร สารการ866พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
864ร.อ. ธีระพงษ์ ชานันโท867พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
865ร.อ. อำนาจ จอกนาค868พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
866ร.อ. ชัยณรงค์ สุวรรณเพ็ชร์869พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
867ร.อ. ยุทธการ สุดสุข870พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
868ร.อ. ทินกฤต ดาวสาวะ871พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
869ร.อ. สมพงษ์ แก้วประยูร872พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
870ร.อ. วีระพงษ์ สิงห์ครุธ873พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
871ร.อ. ธีรวุฒิ หอมสนิท874พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
872ร.ท. กวีพล ศรีหะมงคล875พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
873ร.ท. วรเมธ นวลรักษา876พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
874ร.ท. พันนา โพธิ์เกตุ877พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
875ร.ท. ชนะชัย สีล้า878พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
876ร.ต. ธานี อยู่ฤทธิ์879พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
877ร.ต. ปรีดา โพธิ์ศรี880พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
878ร.ต. นที ธรรมขันธา881พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00
879ร.ท. ธนทรัพย์ หลอดโค882พ.ท. เกรียงไกร จันทะแจ่ม320.00