ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 06/12/2564 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,916,480.51 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
851พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์854พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)20,000.00
852อุทยานพุทธธรรมสิกขา855ประธานมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะฯ100,000.00
853พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์856พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์500.00