ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
801สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล804สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล70,000.00
802อศจ.ทบ.รุ่นที่ 87/54805อศจ.ทบ.รุ่นที่ 87/543,900.00
803ร.ท. วิรัช นุโยค806ร.ท. วิรัช นุโยค100.00
804พ.ต. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง807ร.ต. ทรงเกียรติ โคตรตาแสง520.00
805พ.ต. กิตติภูมิ (สุรชัย) ละคร808พ.ต. กิตติภูมิ (สุรชัย) ละคร100.00
806ร.ต. พิเชษฐ์ เรืองแสง809ร.ต. พิเชษฐ์ เรืองแสง400.00
807ร.ต. วีรพนธ์ บุตรนาม810ร.ต. วีรพนธ์ บุตรนาม100.00
808ร.อ. สุธี สุขสากล811ร.อ. สุธี สุขสากล2,000.00
809ร.ท. ชนาธิศ ซาเสน812ร.ท. ชนาธิศ ซาเสน100.00
810ร.ท. ณรงค์ อ่อนสี813ร.ท. ณรงค์ อ่อนสี100.00
811ร.ต.อ. ปณัฐชัย โป๊ะไธสง814ร.ต.อ. ปณัฐชัย โป๊ะไธสง100.00
812จ.ส.อ. วิจิตร หิรัญวัน815จ.ส.อ. วิจิตร หิรัญวัน300.00
813พ.ท. สัมรวย ทองแสง816พ.ท. สัมรวย ทองแสง100.00
814ร.ท. ศักดิ์ชัย โชติพันธ์817ร.ท. ศักดิ์ชัย โชติพันธ์260.00
815ร.ท. ภักดี ขันทะวัต818ร.ท. ภักดี ขันทะวัต100.00
816คุณอรุณี ดอกเอม819คุณอรุณี ดอกเอม500.00
817คุณสดวก - คุณโต่งตัง ศรีงาม820คุณสดวก - คุณโต่งตัง ศรีงาม500.00
818พ.ท. ฉลอง ชาดี821พ.ท. ฉลอง ชาดี500.00
819พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล822พ.ท. บุญเรือง จันทรวิมล2,000.00
820พ.ท. ทรงวิทย์ หนุนภักดี823พ.ท. ทรงวิทย์ หนุนภักดี1,000.00
821พ.อ. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์824พ.อ. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์1,000.00
822ร.ท. ขวัญชัย โคตรชุม825ร.ท. ขวัญชัย โคตรชุม600.00
823ร.อ. อุดม รัษาภักดี826ร.อ. อุดม รัษาภักดี100.00
824จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ท้วมศิริทวีปรีชา827จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ท้วมศิริทวีปรีชา300.00
825ร.ต. พรสวรรค์ จันโปรด828ร.ต. พรสวรรค์ จันโปรด300.00
826ร.ท. สุดใจ วงละคร829ร.ท. สุดใจ วงละคร140.00
827พ.ท. สุวิทย์ พูนเพ็ชร830พ.ท. สุวิทย์ พูนเพ็ชร1,820.00
828ร.อ. ชรินทร์ ไวทยกุล831ร.อ. ชรินทร์ ไวทยกุล1,000.00
829พ.อ. วีรสิฏฐ์ จันแดง832พ.อ. วีรสิฏฐ์ จันแดง2,000.00
830พ.ท. สนิท หินไชยศรี833พ.ท. สนิท หินไชยศรี2,000.00
831อศจ.ทบ.รุ่นที่ 90/57834อศจ.ทบ.รุ่นที่ 90/57500.00
832นทน.หลักสุตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ 9835นทน.หลักสุตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ 92,000.00
833จ.ส.อ. พงศธร เคนเพชรแสง836จ.ส.อ. พงศธร เคนเพชรแสง200.00
834พ.อ. ฐานิสร์ กลมงาม837พ.อ. ฐานิสร์ กลมงาม100.00
835พ.อ. พงษ์ศักดิ์ ทีสุ่ม838พ.อ. พงษ์ศักดิ์ ทีสุ่ม500.00
836พ.อ. บุญนอง สอนวงษา839พ.อ. บุญนอง สอนวงษา500.00
837ร.ท. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์840ร.ท. สรัชญ์นนท์ บุณยวิริยานนท์600.00
838จ.ส.อ. ทองคู่ จันทิกา841จ.ส.อ. ทองคู่ จันทิกา600.00
839พล.ต. กนก ภู่ม่วง842พล.ต. กนก ภู่ม่วง1,000.00
840พ.ท. บัญชา วิโรจน์สกุล843ร.อ. บัญชา วิโรจน์สกุล820.00
841นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๑844นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๑1,740.00
842นสน.หลักสูตรพิธีกรฯ รุ่นที่ 14845นสน.หลักสูตรพิธีกรฯ รุ่นที่ 147,460.00
843พ.อ.ดร. อัครินทร์ กำใจบุญ846พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ3,000.00
844พลตรี นายแพทย์ ประพนธ์ ศรีสวัสดิ์847พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์17,000.00
845สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี848นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ10,000.00
846๑๐๐ ปี การอนุศาสนาจารย์ไทย849คณะกรรมการมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะ1,000,000.00
847ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์850ร.อ. สิทธิพันธ์ สุ่มมาตย์320.00
848อศจ.ทบ.รุ่นที่ 86/53851ร.อ.รัตนพล ก้านเพชร320.00
849พ.ต. วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร852พ.ต. วิศิษย์ศักดิ์ ภูกิ่งเพชร320.00
850ทั่วไป853อศจ.ทบ.6,440.00

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: