ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
751พ.ต. กิตติ - ร.อ. หญิง ปัทมา สมสนั่น754พ.ต. กิตติ - ร.อ. หญิง ปัทมา สมสนั่น100.00
752พ.ต. จงกล วงศ์ชมภู755พ.ต. จงกล วงศ์ชมภู400.00
753ร.อ. จิตรกร ชื่นสุพงษ์756ร.อ. จิตรกร ชื่นสุพงษ์100.00
754ร.อ.มนัส พวงสำโรง757ร.อ.มนัส พวงสำโรง100.00
755ร.อ. จำนง โพธิ์วัน758ร.อ. จำนง โพธิ์วัน100.00
756นางสาว อธิชา เลิศรัตน์759นางสาว อธิชา เลิศรัตน์500.00
757-ว่าง-760-0.00
758ส.ท.หญิง รัชนก ขำดี761ส.ท.หญิง รัชนก ขำดี100.00
759พ.อ. ทองดี ทอล้น762พ.อ. ทองดี ทอล้น500.00
760เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย763พ.อ.บุญชู ศรีเคลือบ1,000.00
761ร.อ. สรอรรถ - พ.ต. หญิง ศุภลักษณ์ วิงประวัติ764ร.อ. สรอรรถ - พ.ต. หญิง ศุภลักษณ์ วิงประวัติ1,000.00
762พล.อ. มนตรี - เสาวนิตย์ อยู่พงษ์พิทักษ์765พล.อ. มนตรี - เสาวนิตย์ อยู่พงษ์พิทักษ์500.00
763นางวาทินี อักขราสา766นางวาทินี อักขราสา100.00
764นางฐิติญพร ชัยมงคล767นางฐิติญพร ชัยมงคล100.00
765นางเรวดี นุ้ยเพ็ง768นางเรวดี นุ้ยเพ็ง100.00
766นางดวงเดือน กิติประสาท769นางดวงเดือน กิติประสาท200.00
767นางมะลิวัลย์ ทองอิน770นางมะลิวัลย์ ทองอิน200.00
768นางอัมพร ตระกูลศรี771นางอัมพร ตระกูลศรี150.00
769นางรสสุคนธ์ คงทิพย์772นางรสสุคนธ์ คงทิพย์200.00
770พ.ต. มานะ วรรณพโล773พ.ต. มานะ วรรณพโล200.00
771นายศิวกร เรืองรุ่ง774นายศิวกร เรืองรุ่ง200.00
772นางสาวเรณู หมอยา775นางสาวเรณู หมอยา100.00
773นางพรประกาย รัตนประเสริฐ776นางพรประกาย รัตนประเสริฐ100.00
774นายสุรเดช จันทร์เต็มดวง777นายสุรเดช จันทร์เต็มดวง100.00
775ร.ต. สมชัย พุกตานนท์778ร.ต. สมชัย พุกตานนท์200.00
776คุณอารยา ผ่องผิว779คุณอารยา ผ่องผิว1,000.00
777นางสาวจิราภรณ์ ภู่ทองคำ780นางสาวจิราภรณ์ ภู่ทองคำ150.00
778ร.อ. หญิง ปทุมรัตน์ เปียยก781ร.อ. หญิง ปทุมรัตน์ เปียยก100.00
779พ.ต. ปักกฤษณ์ ปั้นจั่น782พ.ต. ปักกฤษณ์ ปั้นจั่น1,000.00
780จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ทองหีต783จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ทองหีต100.00
781พ.ท. วีระ ลิขิตเลิศ784ร.ท. วีระ ลิขิตเลิศ920.00
782จ.ส.ต. ธิติลภัส ภิรมย์นาค785จ.ส.ต. ธิติลภัส ภิรมย์นาค200.00
783ร.ต. สุพัฒนา จารัตน์786ร.ต. สุพัฒนา จารัตน์200.00
784ร.อ. ทรงกิตติ นามไพร787ร.อ. ทรงกิตติ นามไพร2,700.00
785ร.อ. ขจรศักดิ์ พรมบุตร788ร.อ. ขจรศักดิ์ พรมบุตร100.00
786ร.ต. พรชัย แสงอุ่น789ร.ต. พรชัย แสงอุ่น720.00
787ร.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวี790ร.ต. สุวัสดิภัทร ทำทวี200.00
788ร.ต. โกสินทร์ ดวงศรี791ร.ต. โกสินทร์ ดวงศรี100.00
789ร.ต. ปิยพงษ์ คำกันหา792ร.ต. ปิยพงษ์ คำกันหา200.00
790ร.อ. วีรเสน พรมปาน793ร.อ. วีรเสน พรมปาน500.00
791กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา794กองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา1,700.00
792พล.ต. ณรงค์ อภิเดช795พล.ต. ณรงค์ อภิเดช2,000.00
793ร.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง796ร.ท. กิติวัฒน์ เพชรนางรอง800.00
794อศจ.ทบ.รุ่นที่ 84/51797อศจ.ทบ.รุ่นที่ 84/5113,080.00
795อศจ.ทบ.รุ่นที่ 85/52798อศจ.ทบ.รุ่นที่ 85/5210,000.00
796พล.ต. ธวัชชัย นุ่มนิ่ม799พล.ต. ธวัชชัย นุ่มนิ่ม500.00
797พ.อ. สวัสดิ์ ทองประสาน800พ.อ. สวัสดิ์ ทองประสาน300.00
798พ.อ. เกษม ขันธะวินะหุ801พ.อ. เกษม ขันธะวินะหุ1,300.00
799ร.อ. องอาจ ทองหยิบกลาง802ร.อ. องอาจ ทองหยิบกลาง200.00
800คุณวิภาดา ไทรสังวาล803คุณวิภาดา ไทรสังวาล2,000.00

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: