ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
701จ.ส.อ.ประมวล มะลิสา704จ.ส.อ.ประมวล มะลิสา100.00
702นายธัญเทพศ์ บัวแก้ว705นายธัญเทพศ์ บัวแก้ว100.00
703น.ส.เกศกัญญา รอดพูล706น.ส.เกศกัญญา รอดพูล100.00
704นางสาวชญาภา ชัยศรี707นางสาวชญาภา ชัยศรี200.00
705คุณคงพันธุ์ - คุณดวงใจ แสงขำ708คุณคงพันธุ์ - คุณดวงใจ แสงขำ1,500.00
706คุณสุปรานี บำรุงพงศ์709คุณสุปรานี บำรุงพงศ์100.00
707คุณประนอม ใจหนักแน่น710คุณประนอม ใจหนักแน่น100.00
708นางทรงศรี ณัฐาลัย711นางทรงศรี ณัฐาลัย100.00
709นางสาวพรรณี ร่มไทรทอง712นางสาวพรรณี ร่มไทรทอง100.00
710นางสาววณิชาภัทร ธนุดร713นางสาววณิชาภัทร ธนุดร100.00
711คุณจินตนา นารายนต์714คุณจินตนา นารายนต์100.00
712คุณภัทรภรณ์ หงษ์ลอย715คุณภัทรภรณ์ หงษ์ลอย100.00
713นางสาวสายธาร มากรุง716นางสาวสายธาร มากรุง100.00
714คุณศรัญญา นาคบุรี717คุณศรัญญา นาคบุรี100.00
715นางสาวพนาลัย พ่วงจาด718นางสาวพนาลัย พ่วงจาด100.00
716คุณสมหมาย ละกำปั่น719คุณสมหมาย ละกำปั่น100.00
717คุณกาญจนา อินทร์เที้ยม720คุณกาญจนา อินทร์เที้ยม100.00
718คุณชมนาค บุณยประสิทธิ์721คุณชมนาค บุณยประสิทธิ์100.00
719นางภัทรารมญ หวังใจสุข722นางภัทรารมญ หวังใจสุข100.00
720นางสาวขวัญใจ กลมเกลี้ยง723นางสาวขวัญใจ กลมเกลี้ยง100.00
721อาจารย์วิลาวรรณ ปันดอนตอง724อาจารย์วิลาวรรณ ปันดอนตอง1,000.00
722พ.ต.นิคม พิมพิค่อ725พ.ต.นิคม พิมพิค่อ1,000.00
723ร.อ. อุทัย - ชีวัลย์ เจริญชัย726ร.อ. อุทัย - ชีวัลย์ เจริญชัย1,000.00
724อศจ.ทบ.รุ่นที่ 76/42727อศจ.ทบ.รุ่นที่ 76/42700.00
725อศจ.ทบ.รุ่นที่ 74/40728อศจ.ทบ.รุ่นที่ 76/42680.00
726นทน.หลักสุตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ 7729นทน.หลักสุตร อศจ.ชั้นต้น รุ่นที่ 72,300.00
727พระอาจารย์เดชา ผาสุโก730พระอาจารย์เดชา ผาสุโก3,000.00
728นางจินตนา สินทอง731นางจินตนา สินทอง200.00
729น.ส.สุมาลี ลิ้ววิทยาคม732น.ส.สุมาลี ลิ้ววิทยาคม100.00
730นางสาวทิพย์วัน ธรรมสิทธิรักษ์733นางสาวทิพย์วัน ธรรมสิทธิรักษ์500.00
731นางสาวหทัยภัค มงคล734นางสาวหทัยภัค มงคล200.00
732นางอมรรัตน์ เอี่ยมเรือง735นางอมรรัตน์ เอี่ยมเรือง100.00
733พล.ท.ฤทธิไกร อุ่นพันธุ์736พล.ท.ฤทธิไกร อุ่นพันธ์1,000.00
734จ.ส.อ.ปรีชา เอี่ยมเรือง737จ.ส.อ.ปรีชา เอี่ยมเรือง100.00
735พ.อ.จำรัส ฉุนจัตุรัส738พ.อ.จำรัส ฉุนจัตุรัส600.00
736พล.ต. สถิต แจ่มจำรัส739พล.ต. สถิต แจ่มจำรัส500.00
737พันเอก ปกรณ์ โยชนะ740พ.ต. ปกรณ์ โยชนะ500.00
738แม่บัวลิน เข็มเกาะ741แม่บัวลิน เข็มเกาะ6,000.00
739ส.อ. สุชิน สิงห์พลาย742ส.อ. สุชิน สิงห์พลาย700.00
740ส.อ. หญิง ทัศพร ชื่นแพร743ส.อ. หญิง ทัศพร ชื่นแพร745.00
741กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ744กอศ.ยศ.ทร.1,500.00
742พ.ท. เจริญ วงศ์จำปา745พ.ท. เจริญ วงศ์จำปา600.00
743นางเพ็ญรุ่ง อยู่สุข746นางเพ็ญรุ่ง อยู่สุข320.00
744ด.ช. กันตราณ ธิติบุณยกร747พ.ต.ญาณกร ธิติบุณยกร200.00
745นางอนงนาฎ เกสร748นางอนงนาฎ เกสร500.00
746ร.อ. วันชัย พรหมสิทธี749ร.อ. วันชัย พรหมสิทธี100.00
747พ.ต. ฐานันดร์ เกษตรชีวากรณ์750พ.ต. ฐานันดร์ เกษตรชีวากรณ์300.00
748ร.ต. พลวัฒน์ จำปาตุม751ร.ต. พลวัฒน์ จำปาตุม791.00
749ร.อ. หญิง วรางคณิต นันทนาสิทธิ์752ร.อ. หญิง วรางคณิต นันทนาสิทธิ์100.00
750พ.ต. หญิง วรรณศิริ วงษ์สุวรรณ753พ.ต. หญิง วรรณศิริ วงษ์สุวรรณ100.00