ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
651คุณกนกวรรณ งามเมืองสมบูรณ์654คุณกนกวรรณ งามเมืองสมบูรณ์500.00
652คุณศิริพรรณ อักษร655คุณศิริพรรณ อักษร100.00
653คุณศศิภรณ์ รัตนกังวาล656คุณศศิภรณ์ รัตนกังวาล100.00
654น.ส.อทิตยา มนต์ประสิทธฺิ์657น.ส.อทิตยา มนต์ประสิทธฺิ์100.00
655น.ส. จินา จิตรสิงห์658น.ส. จินา จิตรสิงห์100.00
656นางนพรัตน์ ศิริเอก659นางนพรัตน์ ศิริเอก500.00
657นางนงเยาว์ เรืองพรวิสุทธิ์660นางนงเยาว์ เรืองพรวิสุทธิ์100.00
658จ.ส.อ.สุชาติ-รัศมี-ด.ญ.น้ำขิง อ้วนล่ำ661จ.ส.อ.สุชาติ-รัศมี-ด.ญ.น้ำขิง อ้วนล่ำ300.00
659นางอรอุมา ชัชวาลนนท์662นางอรอุมา ชัชวาลนนท์100.00
660นางศิริวิไล อดิศรพรทิพย์663นางศิริวิไล อดิศรพรทิพย์100.00
661นางอัมพาทิพย์ บุญญาพรสุทธิ์664นางอัมพาทิพย์ บุญญาพรสุทธิ์100.00
662น.ส.ธัญญพร665น.ส.ธัญญพร300.00
663พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ666พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ1,000.00
664พ.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร667พ.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร1,000.00
665น.ส.จิราพร งามวิทย์โรจน์668น.ส.จิราพร งามวิทย์โรจน์200.00
666คุณนวรัตน์ สินพิบูลย์669คุณนวรัตน์ สินพิบูลย์100.00
667คุณนภาพร พู่พุฒเจริญชัย670คุณนภาพร พู่พุฒเจริญชัย100.00
668นางสุภาวดี วิษณุพรชนินทร์671นางสุภาวดี วิษณุพรชนินทร์100.00
669คุณจันทร์เพ็ญ จารุเดช672คุณจันทร์เพ็ญ จารุเดช100.00
670ส.ต.หญิง รัตชนก จำดี673ส.ต.หญิง รัตชนก จำดี100.00
671น.ส.สิริพร ทางหลวง674น.ส.สิริพร ทางหลวง100.00
672ส.อ.พิศาล เดชรักษา675ส.อ.พิศาล เดชรักษา100.00
673นางจรัสภรณ์ ทราเผ่า676นางจรัสภรณ์ ทราเผ่า60.00
674พ.ต.ธเนตร-พิมผกา สุธรรมป๋า677นางจรัสภรณ์ ทราเผ่า100.00
675คุณสุนีรัตน์ ศิริพันธ์678คุณสุนีรัตน์ ศิริพันธ์100.00
676น.ส.พรพิรุณ ภู่เรืองหงส์679น.ส.พรพิรุณ ภู่เรืองหงส์30.00
677น.ส.อมรรัตน์ เฉยทิม680น.ส.อมรรัตน์ เฉยทิม100.00
678นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล681นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล200.00
679นางเพ็ญศิริ ศรีประไพ682นางเพ็ญศิริ ศรีประไพ100.00
680นายมีชัย แสงคำ683นายมีชัย แสงคำ200.00
681นางกรณิกา จินันทุยา684นางกรณิกา จินันทุยา100.00
682คุณธมนวรรณ กวยขุนทด685คุณธมนวรรณ กวยขุนทด100.00
683น.ส.วัลยา บุญคลี686น.ส.วัลยา บุญคลี100.00
684นางสุภาพร ฟักทอง687นางสุภาพร ฟักทอง200.00
685นางสมจิตร วิเชียรชัย688นางสมจิตร วิเชียรชัย200.00
686น.ส.ลำภู นุรังษ๊689น.ส.ลำภู นุรังษ๊100.00
687คุณศิริพร เอี่ยมสำอางค์690คุณศิริพร เอี่ยมสำอางค์100.00
688นายหนู อุบล691นายหนู อุบล100.00
689คุณนัตติยา พูลเหนือ692คุณนัตติยา พูลเหนือ100.00
690นายยุทธจักร จรกิจ693นายยุทธจักร จรกิจ300.00
691คุณกุลวรียา เจนสารีกิจ694คุณกุลวรียา เจนสารีกิจ100.00
692นางสุมน รัตนประยูร695นางสุมน รัตนประยูร100.00
693คุณดวงสวรรค์ บุตรสุวรรณ696คุณดวงสวรรค์ บุตรสุวรรณ100.00
694คุณมยุรี สิริรัตน์697คุณมยุรี สิริรัตน์150.00
695คุณโสภณ พานทอง698คุณโสภณ พานทอง100.00
696คุณศิลกร เรืองรุ่ง699คุณศิลกร เรืองรุ่ง100.00
697จ่าสิบเอก อนันต์ แก้วมณี700จ่าสิบเอก อนันต์ แก้วมณี100.00
698ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม701ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม580.00
699คุณเพียรเพ็ญ ดีทองงาม702คุณเพียรเพ็ญ ดีทองงาม100.00
700พันเอกวรสิทธิ์ วงศ์ตา703พันเอกวรสิทธิ์ วงศ์ตา100.00