ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
601ทพ.พินิจ - พ.อ.หญิง พรทิวา - พรสุดา จันทร์ณรงค์604ทพ.พินิจ - พ.อ.หญิง พรทิวา - พรสุดา จันทร์ณรงค์1,000.00
602นพ.สมชัย-ดรุณี ตั้งพร้อมพันธ์605นพ.สมชัย-ดรุณี ตั้งพร้อมพันธ์1,000.00
603คุณบุญนาค-พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ดำรงรัตน์606คุณบุญนาค-พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์ ดำรงรัตน์500.00
604คุณสงวน แซ่เอี้ยว - คุณพิมลวรรณ นิทัศน์กิตติ607คุณสงวน แซ่เอี้ยว - คุณพิมลวรรณ นิทัศน์กิตติ350.00
605คุณอัมพร อินทรุกขา608คุณสงวน แซ่เอี้ยว - คุณพิมลวรรณ นิทัศน์กิตติ500.00
606คุณวรางคณา วงศ์มหาเศรษฐ์609คุณวรางคณา วงศ์มหาเศรษฐ์500.00
607คุณฮั้งเต็ก แซ่อึ้ง - คุณสุวรรณี หงส์ฟ่องฟ้า610คุณฮั้งเต็ก แซ่อึ้ง - คุณสุวรรณี หงส์ฟ่องฟ้า200.00
608พ.ท.นพ.กศม - ดร.มัลลิกา ภังคานนท์611พ.ท.นพ.กศม - ดร.มัลลิกา ภังคานนท์1,000.00
609คุณเบญจา-พันธิ์ทิพย์ - พันธ์เทพ ธรรมขจรจิต612คุณเบญจา-พันธิ์ทิพย์ - พันธ์เทพ ธรรมขจรจิต500.00
610คุณสิรพริษฐ์-ศุภศิริ-ด.ญ.สิริโศกิษฐ์ อนันต์ชืนสุข613คุณสิรพริษฐ์-ศุภศิริ-ด.ญ.สิริโศกิษฐ์ อนันต์ชืนสุข100.00
611คุณภัทจุฑา และครอบครัวเชวงรัตน์614คุณสิรพริษฐ์-ศุภศิริ-ด.ญ.สิริโศกิษฐ์ อนันต์ชืนสุข100.00
612พ.อ. หญิง ธัญพร วณิเกียรติ615พ.อ. หญิง ธัญพร วณิเกียรติ500.00
613ทพ.สง่า-พ.อ.หญิง ภัสสรา-นภัส-บัณฑิตา ลาวัณย์ทักษิณ616ทพ.สง่า-พ.อ.หญิง ภัสสรา-นภัส-บัณฑิตา ลาวัณย์ทักษิณ500.00
614ทพ.ปัญญวัฒน์-พ.อ.หญิง จงกลวรรณ-วรรณบงกช-ศิริดา-ศิร617ทพ.สง่า-พ.อ.หญิง ภัสสรา-นภัส-บัณฑิตา ลาวัณย์ทักษิณ1,000.00
615จ.ส.ท.ประสงค์ มอญเก่า618จ.ส.ท.ประสงค์ มอญเก่า200.00
616ส.อ.ธีรศักดิ์ หงษ์สวัสดิ์619ส.อ.ธีรศักดิ์ หงษ์สวัสดิ์500.00
617นายปิยพล ขันตยานุวงศ์620นายปิยพล ขันตยานุวงศ์100.00
618คณะนักเรียนหลักสูตรวิชาการศาสนาฯ รุ่นที่ 54621คณะนักเรียนหลักสูตรวิชาการศาสนาฯ รุ่นที่ 542,000.00
619คุณอรุณรัตน์ สงวนพรหม622คุณอรุณรัตน์ สงวนพรหม200.00
620นางอำไพ โสภี623นางอำไพ โสภี100.00
621นางอรวรรณ ทองอยู่624นางอรวรรณ ทองอยู่500.00
622คุณอธชา เลิศรัตน์625คุณอธชา เลิศรัตน์60.00
623นางสาวสุพัฒตรา ปิ่นชมพู626นางสาวสุพัฒตรา ปิ่นชมพู100.00
624นางจำนรรจ์ จันทร์ช่วย627นางจำนรรจ์ จันทร์ช่วย100.00
625นางไล้ คุ้มภักดิ์628นางไล้ คุ้มภักดิ์100.00
626จ.ส.อ.พยุงรัก รวมสา629นางไล้ คุ้มภักดิ์200.00
627นางสาวทำเนียบ อู๋ทรัพย์630นางสาวทำเนียบ อู๋ทรัพย์100.00
628นายวินัย แพลอย631นายวินัย แพลอย100.00
629นางวันดี อัจจิมาวาณิชย์632นางวันดี อัจจิมาวาณิชย์100.00
630คุณอารยา ผ่องผิว633คุณอารยา ผ่องผิว500.00
631คุณมาลี ตรีพิพัฒน์634คุณมาลี ตรีพิพัฒน์50.00
632ร.อ.หญิง สุดารัตน์ กลัมพสุต635ร.อ.หญิง สุดารัตน์ กลัมพสุต200.00
633ร.อ.หญิง วิไลวรรณ เจริญจันทร์636ร.อ.หญิง วิไลวรรณ เจริญจันทร์200.00
634น.ส.วิบูลย์สุข ร่มจำปา637น.ส.วิบูลย์สุข ร่มจำปา100.00
635น.ส.ปาลิตา วีระวานิชย์638น.ส.ปาลิตา วีระวานิชย์100.00
636น.ส.สุวภัทร งามพักตร์639น.ส.สุวภัทร งามพักตร์20.00
637จ.ส.อ.หญิง ธีรยา สุนัติ640จ.ส.อ.หญิง ธีรยา สุนัติ200.00
638คุณเพี้ยน บกบน641คุณเพี้ยน บกบน200.00
639น.ส.กรนิการ์ วังนาค642น.ส.กรนิการ์ วังนาค100.00
640นางรัตนา ทาบุปผา643นางรัตนา ทาบุปผา200.00
641ร.อ.หญิง นิสา เย็นใจ644ร.อ.หญิง นิสา เย็นใจ300.00
642น.ส.นิระวรรณ ศรีดาคุณ645น.ส.นิระวรรณ ศรีดาคุณ100.00
643นางณฐนาถ ศรีทวีวัฒ646นางณฐนาถ ศรีทวีวัฒ100.00
644คุณศรีกนกอร วรินกุพงศ์647นางณฐนาถ ศรีทวีวัฒ200.00
645นางณัฏฐรี เอื้อพฤษษยานนท์648นางณัฏฐรี เอื้อพฤษษยานนท์500.00
646นางยุพา ตั้งคำ649นางยุพา ตั้งคำ1,000.00
647คุณกมลพร วิภาสติวงกูล650คุณกมลพร วิภาสติวงกูล1,000.00
648คุณประภาวดี ลายทอง651คุณประภาวดี ลายทอง100.00
649คุณพิมพ์พัชฌา เอี่ยมสะอาด652คุณพิมพ์พัชฌา เอี่ยมสะอาด100.00
650คุณสุทธิกานต์สุดา ภาธรภูเบศ653คุณสุทธิกานต์สุดา ภาธรภูเบศ100.00

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: