ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
551นางเสาวนี วัธนะสิทธิ์554นางเสาวนี วัธนะสิทธิ์500.00
552คุณยายตุ้มทอง เร่งรีบ555คุณยายตุ้มทอง เร่งรีบ10,000.00
553พระครุปลัดสิทธิวรวัฒน์556พระครุปลัดสิทธิวรวัฒน์2,000.00
554คุณแม่สุวรรณา ดารามาศ557คุณแม่สุวรรณา ดารามาศ8,200.00
555คุณพิชญา คูณศรีรัตน์558คุณพิชญา คูณศรีรัตน์8,200.00
556นายไชยศักดิ์ ดองรักษา559นายไชยศักดิ์ ดองรักษา100.00
557นางรัตนา เลียงเจริญ560นางรัตนา เลียงเจริญ100.00
558พ.ท.อนุชาติ กลิ่นฤทธิ์561พ.ท.อนุชาติ กลิ่นฤทธิ์100.00
559จ.อ.อุทัย กุมภาว์562จ.อ.อุทัย กุมภาว์100.00
560จ.ส.อ.สมเดช บุญธรรม563จ.ส.อ.สมเดช บุญธรรม100.00
561เตี่ยเชียงโป แซ่บึง564เตี่ยเชียงโป แซ่บึง2,000.00
562พ.ต.อุทัย ศรีปราสาท565พ.ต.อุทัย ศรีปราสาท1,400.00
563นายสิงห์ ประจำบุญ566นายสิงห์ ประจำบุญ100.00
564ส.อ.ธนู ส่วนล่า567ส.อ.ธนู ส่วนล่า500.00
565นายอภิเดช ชนิดพจน์568นายอภิเดช ชนิดพจน์300.00
566พล.อ.อ.วิโรจน์ วงศ์วิเศษ569พล.อ.อ.วิโรจน์ วงศ์วิเศษ1,000.00
567พ.ต.เฉลิม ยิ้มสมบูรณ์570พ.ต.เฉลิม ยิ้มสมบูรณ์1,000.00
568นายศรีรัตน์ คงทรัพย์571นายศรีรัตน์ คงทรัพย์3,300.00
569แม่สุคนธ์ สุคันธตุล572แม่สุคนธ์ สุคันธตุล33,000.00
570น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองเกษมพงศ์573น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองเกษมพงศ์1,000.00
571นางจำรัส บัวผัน574น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองเกษมพงศ์100.00
572นางจุฑามาศ สุขุมวาท575นางจุฑามาศ สุขุมวาท200.00
573พ.อ.เลียบ กิ่งโพธิ์576พ.อ.เลียบ กิ่งโพธิ์1,000.00
574พล.ต.นพพร เจริญศิริ577พล.ต.นพพร เจริญศิริ1,000.00
575พล.ต.จิระเดช โมกขะสมิท (มทบ.11)578พล.ต.จิระเดช โมกขะสมิท (มทบ.11)500.00
576นางทองมาก เสริฐสอน579พล.ต.จิระเดช โมกขะสมิท (มทบ.11)200.00
577นางจรวยพร สมเสนาะ580นางจรวยพร สมเสนาะ200.00
578นางปุณณภา สุริยะกุล581นางปุณณภา สุริยะกุล100.00
579นางสาวสมใจ สุภาชัย582นางสาวสมใจ สุภาชัย100.00
580นางวันเพ็ญ ดูสะอาด583นางวันเพ็ญ ดูสะอาด100.00
581ร.ต. หญิง เยาวพันธ์ เมฆไพบูลย์584ร.ต. หญิง เยาวพันธ์ เมฆไพบูลย์500.00
582น.ส.ฉวีวรรณ ยศสูงเนิน585น.ส.ฉวีวรรณ ยศสูงเนิน200.00
583นางวันดี บัวหลวง586นางวันดี บัวหลวง300.00
584พ.อ. หญิง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติ587พ.อ. หญิง พรรณทิพย์ ชัยชูโชติ100.00
585พ.อ. หญิง รุ่งกานต์ อ่องเพชร588พ.อ. หญิง รุ่งกานต์ อ่องเพชร200.00
586พ.อ. หญิง รินดา ตังเสนาะ589พ.อ. หญิง รินดา ตังเสนาะ100.00
587พ.ท.หญิง กอบลาภ รัตนอุบลและครอบครัว590พ.ท.หญิง กอบลาภ รัตนอุบลและครอบครัว100.00
588ร.อ.กชพรรณ บุญญานันต์591ร.อ.กชพรรณ บุญญานันต์500.00
589ร.อ.หญิง สุพรรณิการ์ วิทยาสารรณยุต592ร.อ.หญิง สุพรรณิการ์ วิทยาสารรณยุต100.00
590ร.อ. หญิง มณฑิรา ยิ้มสมบูรณ์ และครอบครัว593ร.อ. หญิง มณฑิรา ยิ้มสมบูรณ์ และครอบครัว200.00
591ร.อ. หญิง สุพรรณี ฤทธิรณ594ร.อ. หญิง สุพรรณี ฤทธิรณ100.00
592ร.ต. หญิง พิพ์พนิต มีกลิ่นหอม595ร.ต. หญิง พิพ์พนิต มีกลิ่นหอม500.00
593ร.ต. หญิง ณีราวรรณ จิตตรีนิตย์และครอบครัว596ร.ต. หญิง ณีราวรรณ จิตตรีนิตย์และครอบครัว500.00
594ร.ต. หญิง นวพร สารุสุข และครอบครัว597ร.ต. หญิง นวพร สารุสุข และครอบครัว200.00
595ร.ต. หญิง ศศิกันย์ พรหมาศและครอบครัว598ร.ต. หญิง ศศิกันย์ พรหมาศและครอบครัว100.00
596ร.ต.หญิง กัลยา วัฒนโยธิน และครอบครัว599ร.ต.หญิง กัลยา วัฒนโยธิน และครอบครัว100.00
597น.ส.จุฑา ศรีธรรม600น.ส.จุฑา ศรีธรรม100.00
598ร.อ.หญิง ทิพวงศ์ โรจนธรรมและครอบครัว601ร.อ.หญิง ทิพวงศ์ โรจนธรรมและครอบครัว200.00
599คุณจารุตม์ - คุณผ่องพรรณ วิบูลสุข602คุณจารุตม์ - คุณผ่องพรรณ วิบูลสุข500.00
600คุณสมบัติ - ยุพา ด.ญ.เมธินี แก้วโพนงาม603คุณสมบัติ - ยุพา ด.ญ.เมธินี แก้วโพนงาม500.00