ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
501ห้องสมุดวัดอุดมวารี504ห้องสมุดวัดอุดมวารี750.00
502พันเอก เฉลิมชัย - บุษกร เสียงใหญ่505พันเอก เฉลิมชัย - บุษกร เสียงใหญ่1,000.00
503พันเอก ทองพูล แสนบุญศรี506พันเอก ทองพูล แสนบุญศรี1,000.00
504พลตรี สนชัย วันชัย507พลตรี สนชัย วันชัย1,200.00
505พันโท อัครัช กีรติธรรมกฤติ508พันโท อัครัช กีรติธรรมกฤติ1,000.00
506พันตรี เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง509พันตรี เพียรศักดิ์ ศรีบุญเรือง2,200.00
507พันตรี มานพ เมืองแก้ว510พันตรี มานพ เมืองแก้ว11,500.00
508ร้อยเอก ประยูร โทนสูงเนิน511ร้อยเอก ประยูร โทนสูงเนิน200.00
509ร้อยเอก อนุศิษฎ์ - นงค์คราญ คงสิน512ร้อยเอก อนุศิษฎ์ - นงค์คราญ คงสิน200.00
510นายสำเนียง ยอดคีรี513นายสำเนียง ยอดคีรี100.00
511ร้อยเอก ปกครอง ประจักษ์จิตร514ร้อยเอก ปกครอง ประจักษ์จิตร500.00
512พ.ท.นพพร - พ.ท.หญิง ถิรนันท์ วิริยราชวัลลภ515พ.ท.นพพร - พ.ท.หญิง ถิรนันท์ วิริยราชวัลลภ500.00
513พันเอก ปริญญา - อรุณี แต่แดงเพชร516พันเอก ปริญญา - อรุณี แต่แดงเพชร1,000.00
514นายธงชัย กระแสรีฉาย517นายธงชัย กระแสรีฉาย500.00
515นางสาวรัชนี วงศ์ภาคำ518นางสาวรัชนี วงศ์ภาคำ100.00
516นายอภิสิทธิ์ บัวคำ519นายอภิสิทธิ์ บัวคำ100.00
517นายวันชัย กำจัดโรค520นายวันชัย กำจัดโรค100.00
518นายสุวัฒน์ คำวิสุทธิ์521นายสุวัฒน์ คำวิสุทธิ์100.00
519นายประสาร โกศาสตร์522นายประสาร โกศาสตร์100.00
520นางสาวดาพรรณ สอนศรี523นางสาวดาพรรณ สอนศรี100.00
521นางพรทิพย์ เวชนุเคราะห์524นางพรทิพย์ เวชนุเคราะห์100.00
522นางอุษา เรืองหุ่น525นางอุษา เรืองหุ่น100.00
523นางสาวขวัญจิตต์ รักพ้อง526นางสาวขวัญจิตต์ รักพ้อง100.00
524นางอาภรณ์ รอดเที่ยง527นางอาภรณ์ รอดเที่ยง100.00
525นายสันติ จั่นจตุรพันธ์528นายสันติ จั่นจตุรพันธ์100.00
526นายสุวรรณ รณศิริ529นายสุวรรณ รณศิริ50.00
527นายอัมพร บำรุงสงฆ์530นายอัมพร บำรุงสงฆ์50.00
528ข้าราชการโรงเรียนสารบรรณทหารบก531ข้าราชการโรงเรียนสารบรรณทหารบก1,000.00
529พันเอก บุญนาค มูลลา532พันเอก บุญนาค มูลลา1,000.00
530นร.หลักสูตรวิชาการศาสนาและศีลธรรมรุ่นที่ 51533นร.หลักสูตรวิชาการศาสนาและศีลธรรมรุ่นที่ 511,000.00
531พันโท จำลอง จันทพัฒน์534พันโท จำลอง จันทพัฒน์100.00
532ร้อยเอก ญาณกร ธิติบุณยกร535ร้อยเอก ญาณกร ธิติบุณยกร100.00
533พันตรี รณชัย ไวยศรีแสง536พันตรี รณชัย ไวยศรีแสง500.00
534พลตรี ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ537พลตรี ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ1,000.00
535พันโท อุดม วรรณรัตน์538พันโท อุดม วรรณรัตน์100.00
536ร้อยตรี เกรียงไกร จันทะแจ่ม539ร้อยตรี เกรียงไกร จันทะแจ่ม100.00
537คุณวิบูลย์ - พ.ต.หญิง อัญเชิญ ไกรคงจิตต์540คุณวิบูลย์ - พ.ต.หญิง อัญเชิญ ไกรคงจิตต์1,000.00
538น.พ.สมชัย - คุณดรุณี ตั้งพร้อมพันธ์541น.พ.สมชัย - คุณดรุณี ตั้งพร้อมพันธ์1,000.00
539นสน.วิชาการศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 52542นสน.วิชาการศาสนาและศีลธรรม รุ่นที่ 521,000.00
540พระธรรมปริยัติเวที543พระธรรมปริยัติเวที15,000.00
541จ.ส.อ.สุรศักดิ์ พิมพ์ศิริจันทร์544จ.ส.อ.สุรศักดิ์ พิมพ์ศิริจันทร์100.00
542นางอำไพ สิงหบูลย์545นางอำไพ สิงหบูลย์200.00
543ร.ท.วิโรจน์ จุฑาศักดิ์546ร.ท.วิโรจน์ จุฑาศักดิ์700.00
544พันโท สุชิต มงคล547นายสุชิต มงคล1,320.00
545พล.อ.จริยะ ทองทับ548พล.อ.จริยะ ทองทับ500.00
546พ.ท.สุทธิ เกรัมย์549พ.ท.สุทธิ เกรัมย์500.00
547อศจ.ทบ.รุ่นที่ 69/35550อศจ.ทบ.รุ่นที่ 69/354,100.00
548พ.ต.ปฐมพนธ์ ธีรธรรมพิทักษ์551พ.ต.ปฐมพนธ์ ธีรธรรมพิทักษ์500.00
549จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ น้อยมณี552จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ น้อยมณี100.00
550พ.ต. หญิง อัญเชิญ ไกรคงจิตต์553พ.ต. หญิง อัญเชิญ ไกรคงจิตต์2,400.00