ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
451สิบเอก สุวิทย์ (ประวัตร) สุปะทะ454สิบเอก สุวิทย์ (ประวัตร) สุปะทะ200.00
452สิบเอก นิพนธ์ ดีคง455สิบเอก นิพนธ์ ดีคง100.00
453สิบเอก ชัชวาล พรมลำ456สิบเอก ชัชวาล พรมลำ200.00
454สิบเอก ไพศาล เวียนเป๊ะ457สิบเอก ไพศาล เวียนเป๊ะ120.00
455พลตรี ชวนิตย์ กาญจนเตชะ458พลตรี ชวนิตย์ กาญจนเตชะ1,000.00
456พล.ต.ชะลอ - พ.ต.หญิง พรรณพนาไล คงสุวรรณ459พล.ต.ชะลอ - พ.ต.หญิง พรรณพนาไล คงสุวรรณ1,000.00
457ข้าราชการ จทบ.สุรินทร์ ปี 42460ข้าราชการ จทบ.สุรินทร์ ปี 422,000.00
458ร.อ.ชินพนธ์-ชูศรี มะโนน้อม461ร.อ.ชินพนธ์-ชูศรี มะโนน้อม2,000.00
459ศิริรัตน์462นายสมพงษ์ ศิริรัตน์1,000.00
460คุณบุญสม - สุทธิดาภรณ์463คุณบุญสม - สุทธิดาภรณ์200.00
461ร้อยตรี สุขี แก้วยก464ร้อยตรี สุขี แก้วยก11,619.00
462ร้อยตรี แดนชัย แก้วสา465ร้อยตรี แดนชัย แก้วสา850.00
463คุณสมชาย - คุณเจียมจิต สถิรเศรษฐทวี466คุณสมชาย - คุณเจียมจิต สถิรเศรษฐทวี1,000.00
464คุณทองปาน วิศิษฐ์ผจญชัย467คุณทองปาน วิศิษฐ์ผจญชัย200.00
465คุณสุทัศนีย์ อาชวาคม468คุณสุทัศนีย์ อาชวาคม1,120.00
466คุณดุษฎี รัตนาธรรมวัฒน์469คุณดุษฎี รัตนาธรรมวัฒน์100.00
467จังหวัดทหารบกปัตตานี470จังหวัดทหารบกปัตตานี2,000.00
468ศูนย์สงครามพิเศษ471ศูนย์สงครามพิเศษ500.00
469อศจ.ทบ.รุ่นที่ 70/36472อศจ.ทบ.รุ่นที่ 70/366,060.00
470อศจ.ทบ.รุ่นที่ 72/37473อศจ.ทบ.รุ่นที่ 72/37510.00
471พล.อ.วีระชัย - พ.อ.หญิง วรรณวรา เอี่ยมสอาด474พล.อ.วีระชัย - พ.อ.หญิง วรรณวรา เอี่ยมสอาด10,000.00
472พันจ่าอากาศเอก อเนก บุญรำไพ475พันจ่าอากาศเอก อเนก บุญรำไพ1,000.00
473พันเอก ขจรพล ทองอารีย์476พันเอก ขจรพล ทองอารีย์1,000.00
474พ.อ.ศิลปชัย อรัญเอื้อ477พ.อ.ศิลปชัย อรัญเอื้อ1,000.00
475พันตรี หญิง เพชรลดา จันทรารัตน์478พันตรี หญิง เพชรลดา จันทรารัตน์200.00
476เรืออากาศโท สะอาด เจริญศักดิ์479เรืออากาศโท สะอาด เจริญศักดิ์500.00
477พลตรี สัมพันธ์ แจ้งเจนเวทย์480พลตรี สัมพันธ์ แจ้งเจนเวทย์500.00
478นางเพ็ญจันทร์ สุนทรสัตย์481นางเพ็ญจันทร์ สุนทรสัตย์500.00
479พลตรี บุญชัย ดิษฐกุล482พลตรี บุญชัย ดิษฐกุล200.00
480พันเอก ศิริชัย ดิษฐกุล483พันเอก ศิริชัย ดิษฐกุล1,000.00
481เรือนจำกลางนครสวรรค์484เรือนจำกลางนครสวรรค์330.00
482นางมณีรัตน์ สุวรรณศร485นางมณีรัตน์ สุวรรณศร1,000.00
483คุณชมชนก วงษ์ฐากร486คุณชมชนก วงษ์ฐากร2,000.00
484สนามมวยเวทีลุมพินี487สนามมวยเวทีลุมพินี2,000.00
485พระราชวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ488พระราชวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ10,000.00
486พ.อ.ธีรภัทร - อ.มาลินี เมฆขุนทด489ร.ท.ธีรภัทร - อ.มาลินี เมฆขุนทด300.00
487พันตรี อดุลย์ - อัญทปัญญา490พันตรี อดุลย์ - อัญทปัญญา5,000.00
488พระครูประจักษ์ศีลคุณ491พระครูประจักษ์ศีลคุณ1,000.00
489คณะนักเรียนหลักสูตรวิชาการศาสนาฯ รุ่นที่ 50492คณะนักเรียนหลักสูตรวิชาการศาสนาฯ รุ่นที่ 504,000.00
490พันเอก อรุณ - จารุณี ศุภรัตนดิลก493พันเอก อรุณ - จารุณี ศุภรัตนดิลก1,000.00
491อศจ.ทบ.รุ่นที่ 73/39494อศจ.ทบ.รุ่นที่ 73/392,500.00
492นางสาวรัชนีกร ศิลาแรง495นางสาวรัชนีกร ศิลาแรง100.00
493พันตรี หญิง กาญจนา สนิทวาที496พันตรี หญิง กาญจนา สนิทวาที100.00
494นางสาวกนกพร ภิญญธนบัตร497นางสาวกนกพร ภิญญธนบัตร500.00
495นางเล็ก ภิญญธนบัตร498นางเล็ก ภิญญธนบัตร500.00
496คุณเสาวนีย์ วิรุญรัตนกิจ499คุณเสาวนีย์ วิรุญรัตนกิจ500.00
497พระครูวิมลวิหารกิจ500พระครูวิมลวิหารกิจ1,000.00
498พันโท ปรัตถ - ปณิสรา ตรุณจันทร์501พันโท ปรัตถ - ปณิสรา ตรุณจันทร์3,000.00
499ร้อยเอก ทองผล สุจจชารี502ร้อยเอก ทองผล สุจจชารี500.00
500กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7503กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7500.00