ระบบตรวจสอบสถานะกองทุน

มูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของอนุศาสนาจารย์ทหารบก

ตรวจสอบสถานะ ณ วันที่ 16/04/2567 รวมเงินทุนทั้งสิ้น 2,951,320.51 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
ลำดับ ชื่อทุน หมายเลขทุน ผู้ตั้งทุน ยอดรวม
1นางสวรรค์ สุวรรณเนตร1นางสวรรค์ สุวรรณเนตร3,700.00
2พันเอกปาน จันทรานุตร2พันเอกปาน จันทรานุตร22,100.00
3พันเอกทองคำ ศรีโยธิน3พันเอกทองคำ ศรีโยธิน4,750.00
4พันเอกสิน อินทร์นรา4พันเอกสิน อินทร์นรา4,200.00
5พันเอกสุข เจริญรัตน์5พันเอกสุข เจริญรัตน์5,200.00
6พันเอกไสว พิณจันทึก6พันเอกไสว พิณจันทึก1,000.00
7พันเอกเสริม คำแช่ม7พันเอกเสริม คำแช่ม1,000.00
8พันเอกวัชระ คงอดิศักดิ์8พันเอกวัชระ คงอดิศักดิ์19,100.00
9พันเอกประทัย โกศลกุล9พันเอกประทัย โกศลกุล35,800.00
10พันเอกแสง สมบุญ10พันเอกแสง สมบุญ15,199.00
11พันเอกประพาฬ วิริยะคุปต์11พันเอกประพาฬ วิริยะคุปต์8,000.00
12พันเอกอดุลย์ วิเศษนคร12พันเอกอดุลย์ วิเศษนคร3,000.00
13พันเอกทอง ชัยสาร13พันเอกทอง ชัยสาร15,120.00
14พันเอกเสถียร จันทร์ส่อง14พันเอกเสถียร จันทร์ส่อง12,020.00
15สมาคมสหายสงครามในพระบรมราชูปถัมภ์15สมาคมสหายสงครามในพระบรมราชูปถัมภ์1,020.00
16พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธและนางจบกระบวนยุทธ16พ.ต.หลวงจบกระบวนยุทธและนางจบกระบวนยุทธ5,000.00
17พลเอกเชาว์ สวัสดิสงคราม17พลเอกเชาว์ สวัสดิสงคราม5,000.00
18พันเอกวิเชียร วงศ์วิเศษ18พันเอกวิเชียร วงศ์วิเศษ100.00
19นายสิทธิ ทรัพยากร19นายสิทธิ ทรัพยากร100.00
20พันโทเพ็ชร พันธุ และครอบครัว20พันโทเพ็ชร พันธุ และครอบครัว7,600.00
21พันเอกวิกรอง พงศ์สุภา21พันเอกวิกรอง พงศ์สุภา12,000.00
22พันโทสังคม จงใจรักษ์22พันโทสังคม จงใจรักษ์600.00
23พันเอกสฤษฎ์ สิทธิเดช23พันเอกสฤษฎ์ สิทธิเดช12,050.00
24พันเอกศรีทอง วนาชัย24พันเอกศรีทอง วนาชัย2,000.00
25พันโทอุทัย สุวรรณเนตร25พันโทอุทัย สุวรรณเนตร500.00
26ร้อยตรี อุทัย อนุสุเรนทร์26ร้อยตรี อุทัย อนุสุเรนทร์10,800.00
27พันโท ธีรวัฒน์ สุขรมย์27พันโท ธีรวัฒน์ สุขรมย์11,100.00
28นายผ่อน ชีวะประเสริฐ28นายผ่อน ชีวะประเสริฐ30,000.00
29พันเอกเสาร์ สุวิทยาลังการ29พันเอกเสาร์ สุวิทยาลังการ1,950.00
30พันเอก กัลยาณ์ โสตถิกุล30พันเอก กัลยาณ์ โสตถิกุล7,880.00
31พันเอกแถมศักดิ์ เพชรแท้31พันเอกแถมศักดิ์ เพชรแท้13,700.00
32กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์32กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์300.00
33กองพลทหารราบที่ ๔33กองพลทหารราบที่ ๔2,000.00
34พลเอก โชค หิรัณย์ษฐิติ34พลเอก โชค หิรัณย์ษฐิติ1,000.00
35พันเอก วิโรจน์ ทสยันไชย35พันเอก วิโรจน์ ทสยันไชย700.00
36นายบุญมี เพ็ญศิริพันธ์36นายบุญมี เพ็ญศิริพันธ์1,600.00
37นางสาว ปราโมช น้อยวัฒน์37นางสาว ปราโมช น้อยวัฒน์1,725.00
38นายสมชาย ศรีวัฒนพงษ์38นายสมชาย ศรีวัฒนพงษ์100.00
39พลโท วีรพันธ์ รังคะรัตน์39พลโท วีรพันธ์ รังคะรัตน์100.00
40พันเอก วรรณ กลั่นความดี40พันเอก วรรณ กลั่นความดี3,000.00
41คุณหญิง ระเบียบ สุนทรลิขิต41คุณหญิง ระเบียบ สุนทรลิขิต1,000.00
42น.ท. สละ มีลักษณะ42น.ท. สละ มีลักษณะ100.00
43นาวาโท ฉลาด บุญลอย43นาวาโท ฉลาด บุญลอย100.00
44พันเอก โอภาส พุ่มจันทร์44พันเอก โอภาส พุ่มจันทร์2,200.00
45พันโท วิโชติ วิริยานนท์45พันโท วิโชติ วิริยานนท์1,049.00
46นาวาเอก เมฆ อำไพจิต46นาวาเอก เมฆ อำไพจิต314.00
47พระชิต คุ้มราศรี47พระชิต คุ้มราศรี7,250.00
48อุบาสิกา ช้อย มณีขาว48อุบาสิกา ช้อย มณีขาว2,000.00
49อุบาสิกา อุบล เข็มมงคล49อุบาสิกา อุบล เข็มมงคล700.00
50นายแพทย์ เกิด ธนชาติ50นายแพทย์ เกิด ธนชาติ600.00

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mbstring' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: